Vingindex

Morfologi = Läran om organismers form och uppbyggnad.
Man kan urskilja olika sorters insekter på många olika sätt. Det som skiljer dem åt är bl.a. utseende, färg, och storlek.
Ibland är det mycket enkelt att skilja dem åt – som exempelvis hos fjärilar, ibland är det mindre enkelt som t.ex. hos bin.

Vingindexmätning
Blodådrorna på vingarna har ett typiskt mönster för olika biraser. Genom att mäta vissa detaljer i detta mönster kan man skilja en biras från en annan. Detta är idag en helt etablerad metod.
Det finns t.ex. ett datorprogram Cybis CooRecorder som tillsammans med en skanner hjälper oss att urskilja biraser och därmed lämpligt avelsmaterial.

Olika mätmetoder
Enklaste metoden är att enbart mäta 3 st. punkter på vingen som ger enbart kubitalindex. Detta kan bekräfta rastillhörigheten hos känt material.
Metoden där man utgår från 8 st. mätpunkter tillåter separering från olika raser. Åtta mätpunkter ger tre olika variabler, Kubitalindex, Diskoidal-förskjutningsvinkeln och Hantelindex.
Den tredje metoden mäter alla tillgängliga (19 st.) mätpunkter på vingen. Då kan man till och med urskilja olika linjer inom samma ras.

Varför bör man använda dessa mätningar?
Att vid drottningodling ha kontroll över hur renrasigt material man har i sin bigård, speciellt vid friparning. Om man gör mätningar på bin från parningskupor kan man se om populationskaraktären har ändrats gentemot utgångsmaterialet och om det finns risk för oönskade egenskaper. Mätningen kan även säga mycket om bigrannar och om platsen lämpar sig för friparning.

Ladda ner Powerpointpresentation här. Sambandet mellan binas utseende (morfologi)